CH-6 2013 Bulk Sample Photo Gallery

Amie Nashalik preparing a sample bag
Amie Nashalik preparing a sample bag
Camp at CH-6
Camp at CH-6
Weighing bag of kimberlite sample
Weighing bag of kimberlite sample
Closing the sample bags
Closing the sample bags
Collecting the sample
Collecting the sample
Dave Clarke (L) and Amie Nashalik (R) moving a sample bag
Dave Clarke (L) and Amie Nashalik (R) moving a sample bag
Dave Pickston (L) and Daryl Neustater (R) closing sample bags
Dave Pickston (L) and Daryl Neustater (R) closing sample bags
Excavating kimberlite from trench
Excavating kimberlite from trench
Digging the bulk sample trench
Digging the bulk sample trench
Drilling an ice lens at CH-6
Drilling an ice lens at CH-6
Drilling blast holes at CH-6
Drilling blast holes at CH-6
Blast hole drilling
Blast hole drilling
Aligning blast hole drill
Aligning blast hole drill
Equipment mobilization March 9 2013
Equipment mobilization March 9 2013
Etulu Aningmiuq in the Morooka
Etulu Aningmiuq in the Morooka
The trench
The trench
Filled sample bags ready for transport to Iqaluit
Filled sample bags ready for transport to Iqaluit
Filled sample bags ready for transport to Iqaluit
Filled sample bags ready for transport to Iqaluit
First piece of kimberlite sampled
First piece of kimberlite sampled
Loading sample bags for transport to Iqaluit
Loading sample bags for transport to Iqaluit
Loading sample bags for transport to Iqaluit
Loading sample bags for transport to Iqaluit
Loading the sample bags
Loading the sample bags
Moving a sample bag
Moving a sample bag
 Filling sample bags
Filling sample bags
Tom Peregoodoff, CEO, traveling on the Pangnirtung trail
Tom Peregoodoff, CEO, traveling on the Pangnirtung trail
The 300th bag
The 300th bag
The Challenger and Excavator
The Challenger and Excavator
The first bucket load
The first bucket load
The first shipment of sample bags to be transported to Iqaluit
The first shipment of sample bags to be transported to Iqaluit
The Morooka ready to haul its load
The Morooka ready to haul its load